Dina personuppgifter är trygga på Hälsokompaniet

Som medlem på Hälsokompaniet kan du räkna med att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi våra medlemsvillkor och vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är medlem. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Hör av dig till oss på info@halsokompaniet.se om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Ta gärna del av de uppdaterade villkoren på www.halsokompaniet.se.


Varför behöver vi dina uppgifter?
Hälsokompaniet i Arvika AB är en privat träningsanläggning som verkar för att aktivera människor i fysisk aktivitet och en ökad hälsa och välmående genom att erbjuda en mängd olika träningsformer och paketerade lösningar för den som vill uppnå detta.

För att kunna erbjuda en så kvalitativ tjänst som möjligt till alla medlemmar (kunder) så behöver vi lagra en del data om varje individ såsom:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Kontonummer (vid betalning via autogiro)
 • Andra uppgifter som t ex träningsprogram, dokumentering om viktiga uppgifter och kontakter som gjorts mellan medlem och Hälsokompaniet.
 • Betalkort (denna tjänst finns ej idag men kan komma i framtiden för att underlätta för medlem att handla på Hälsokompaniet)
 • läkarintyg som påverkar betalningen för medlemskapet

Då vissa medlemmar har annan betalare, t ex förälder, arbetsgivare, sambo etc som INTE är medlemmar, behöver Hälsokompaniet av förklarliga skäl lagra ovanstående uppgifter även på dessa betalare, trots att de inte är medlemmar i bemärkelsen att de inte tränar. Detta för att kunna fullgöra de ekonomiska överenskommelserna.

Om medlem mot förmodan vill avsluta medlemskapet i Hälsokompaniet så sparar vi alla uppgifter i vår databas i upp till 3 år, detta för att underlätta för ett framtida nytt medlemskap samt för att ha tillgång till historiken i det avslutade medlemskapet om frågor uppstår i efterhand. Om avslutad medlem ändå önskar raderas ur Hälsokompaniets databas så görs detta på begäran så snart som möjligt när alla överenskommelser, såsom t ex bindningstid, ev. skulder mm, fullföljts av bägge parter.

Läs gärna de uppdaterade medlemsvillkoren på vår hemsida www.halsokompaniet.se

Personuppgifterna kan komma att användas för statistik, informationsutskick, viss marknadsföring. Detta för att utveckla vår verksamhet för att passa medlemmarna ännu bättre. Alla uppgifter anonymiseras i så lång utsträckning som möjligt.

Det kan även vara så att personuppgifterna lämnas vidare till extern part såsom t ex försäkringsbolag, inkassotjänst, ev koncernbolag (finns ej idag).

Som medlem (kund/konsument) har du rätt att begära ut alla uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig, viket också ligger i vårt intresse. Du har också viss rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter (som t ex vid skyddad identitet). Du har rätten att begära en radering av dina uppgifter i vårt kundregister (den s.k. ”rätten att bli bortglömd”), under förutsättning att alla åtaganden har fullföljts. Du har även rätten att tacka nej till massutskick och direktreklam.

Hälsokompaniet ser denna informationsskyldighet som en självklarhet. Denna information skickas ut till samtliga personer som är registrerade i vårt kundregister. Informationen finns även tillgänglig på vår hemsida www.halsokompaniet.se samt i utskriven form i vår reception under tiden 25 maj till 30 juni.

Med vänlig hälsning
Tony Hasselmark
Hälsokompaniet

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Hälsokompaniet i Arvika AB. Organisationsnummer 556652-5209

 1. Allmänt

Hälsokompaniet i Arvika AB bedriver en träningsanläggning där dess medlemmar och gäster fritt får använda den träningsutrustning som finns i Hälsokompaniets lokaler under Hälsokompaniets öppettider. Träningsanläggningen är ansluten till Klubb Sverige, vilket innebär att som medlem på Hälsokompaniet har man möjlighet till träning på samtliga Klubb Sverige-anslutna anläggningar till kraftigt reducerat pris. Bestämmelserna nedan äger tillämpning på Hälsokompaniets, medlemmarnas och gästernas samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet.

 1. Avtalstid

Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; 1, 6 eller 12 månader. Annan tidsperiod kan dock särskilt överenskommas om beaktningsvärda skäl föreligger. Det finns för närvarande två typer av avtal beroende på betalningsform. Förbetalt kontantavtal och s.k. autogiroavtal, se vidare nedan. 12 månaders kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut. För samtliga andra förbetalda kontantavtal med kortare löptider än 12 månader är att betraktas som en avbetalningsplan och därmed gäller samma regler som vid ett autogiroavtal, d.v.s. en bindningstid om 12 mån och därefter är löpande månadsvis, se nedan.

Autogiroavtal upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 16 nedan. Om autogiroavtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 16 nedan, fortsätter Avtalet att gälla löpande månadsvis med samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 4

 1. Priser och betalningar

Medlemspriser framgår av Hälsokompaniets vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning antingen kontant i förskott eller genom s.k. autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp i månadsvis, lika stora betalningar där månadsavgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro. Ett särskilt medgivande krävs för detta. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro, utan att i förväg meddela Hälsokompaniet, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200 kr. Om inte ny autogiroöverföring omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto.

 1. Prisjusteringar

Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked via e-post och/eller genom annonsering på Hälsokompaniets hemsida minst 45 dagar före själva ikraftträdandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Hälsokompaniet inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.

 1. Frysning

Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges.

Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:

 1. a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg.
 2. b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.
 3. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader.
 4. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.

Frysning beviljas ej för:
– självpåkallat träningsuppehåll
– semester
– hög arbetsbelastning på sitt arbete eller av andra liknande skäl.

 1. Minimiålder för medlemskap

För att teckna medlemsavtal måste personen ifråga fylla 13 år under innevarande kalenderår. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs även målsmans underskrift.

 1. Medlemskort/-armband

Medlemskortet är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker Hälsokompaniets lokaler skall alltid registrera sitt besök i med hjälp av medlemskortet/-armbandet i för ändamålet uppsatta läsare. Förlorat eller skadat kort eller armband skall omedelbart anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 100 kr för kort och 169 kr för armband.

 1. Adressändringar

Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Hälsokompaniet, såsom t ex nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till Hälsokompaniets personal.

 1. Vistelse i lokalen

Medlem och gäst har enbart rätt att vistas i Hälsokompaniets lokaler under dess angivna öppettider. Undantaget de medlemmar med utökat medlemskap s.k. nyckelkort som ger tillgång till lokalerna även obemannade tider, alla dagar mellan kl. 5:00 och 23:00, särskilt avtal för detta gäller.

 1. Aktiviteter och utrustning

Hälsokompaniet tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i Hälsokompaniets lokaler eller på dess hemsida. Nya aktiviteter meddelas minst sju dagar i förväg genom skriftligt meddelande via anslag i Hälsokompaniets lokaler eller på dess hemsida.

Hälsokompaniet förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i vissa kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer har inbjudits eller extra kostnader i form av licenskostnader, utrustning, lokaler mm. Hälsokompaniet kan komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig betydelse för medlemmen har denne rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 1. Ansvar för ägodelar och olycksfall m m

Hälsokompaniet ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom. Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalernas omklädningsrum.

Hälsokompaniet ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt.

Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m.m. utgår inte under några omständigheter. Hälsokompaniet rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

 1. Hälsotillstånd

Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Hälsokompaniets aktiviteter.

 1. Trivsel- och träningsföreskrifter

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av träningsutrustning m m, vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Hälsokompaniets personal eller via anslag i Hälsokompaniets lokaler. Medlemmar förutsätts att vid besök i Hälsokompaniets lokaler alltid visa hänsyn och respekt och inte uppträda på ett störande sätt. Ingen fotografering där andra medlemmar kommer med i bild får ske. Hälsokompaniet kan fotografera frö dokumentation och marknadsföring men då efterfrågas alltid tillstånd från de personer som medverkar i bild. Den ssom inte vill synas i bild har all rätt att säga ifrån och det är då Hälsokompaniets skyldighet att radera dessa bilder snarast.

 1. Avtalsbrott och uteslutning

Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Hälsokompaniet rätt att utesluta denna medlem vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande månadsskifte. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.

General Data Protection Regulation (GDPR)

När en person registrerar sig som medlem i Hälsokompaniet ber Hälsokompaniet denne om uppgifter om denne som Hälsokompaniet sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till Hälsokompaniets databas. Enligt GDPR har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som Hälsokompaniet sparar. Som medlem vid Hälsokompaniet behandlas alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Medlemmen medger att Hälsokompaniet får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Hälsokompaniets åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlemmen om vad som händer på anläggningen. Medlemmen äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i Hälsokompaniets medlemsdatabas. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Hälsokompaniet att vidta rättelseåtgärder.

 1. Uppsägning av avtal

Uppsägning av Avtal med löpande avtalstid (autogiro och förbetalt kontantavtal med kortare avtalstid än 12 mån) skall ske minst en månad före avtalstidens utgång. Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång. Ett 12-månaders förbetalt kontantavtal upphör vid Avtalstidens utgång. Detta återbetalas aldrig om uppsägning sker i förtid enl. punkt 16 nedan.

För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad plus de dagar som återstår av innevarande månad.  Avtalet upphör vid hel kalendermånads utgång.

Uppsägning sker genom undertecknande av en särskild uppsägningsblankett som tillhandahålles av Hälsokompaniet (receptionen).

Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort (om inte punkt 16 är tillämplig) eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkterna 4 och 10.

För att Hälsokompaniet skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen vill därför att uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av Hälsokompaniet, som ett redskap för Hälsokompaniet att förbättra och förändra sin verksamhet.

 1. Tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamations-nämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.